Valitse sivu

Rekisteriseloste & Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste/Tietosuojaseloste

MiMa Organics:n asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteristä vastaava henkilö

Nimi: MiMa Organics
Y-Tunnus: 2633954-7
Osoite: MiMa Organics Vanhamaantie 386 47200 Elimäki

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Satu Heikkilä
Vanhamaantie 386 47200 Elimäki
sähköposti: [email protected]

2. Rekisterin nimi

MiMa Organics:n prospekti- ja asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
palvelun toteuttaminen
asiakastapahtumien varmentaminen
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
markkinointi, analysointi ja tilastointi
jälleenmarkkinointi (Käytämme esimerkiksi Googlen, Facebookin ja sähköpostimarkkinointityökalujemme uudelleenmarkkinointiominaisuuksia.)
mielipide- ja markkinatutkimukset
kumppanuusmarkkinoinnin toteuttaminen
tietoja voidaan profiloida ja segmentoida markkinointitarkoituksia varten
Henkilötietojen käsittely peruste on MiMa Organics ja asiakkaan välinen asiakassuhde.

Henkilötietoja ei käytetä automaattisessa päätöksenteossa.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet
rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot, peruutustiedot
viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
asiakkaan lähettämät sähköpostiviestit
asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
mahdolliset luvat ja suostumukset,
mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla ( Googlen ja Facebookin uudelleenmarkkinointiominaisuudet)
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Itellan osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:

suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.
Facebookin mainostyökaluihin
Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa kaikki suostumuksensa.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä pitää perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään. Tarkastuspyynnön toteuttamisessa suositellaan käytettäväksi tietosuojavaltuutetun toimiston internet -sivuilta saatavissa olevaa lomaketta. Henkilörekisteriin tallennetun henkilötiedon korjausvaatimus: Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse [email protected] tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Manuaalinen aineisto

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjoja säilytetään lukitussa ja paloturvallisessa kaapissa ja ne tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanalla, palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä tietoja ja joilla on salassapitosopimus.

Tietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 3kk välein. Henkilötieto tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoituksta varten.

9. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain (523/99) mukainen informointi

Henkilötiedot tallennetaan rekisteriin, jota ylläpitää MiMa Organics. Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä luovutetaan vain lakiin perustuen tai luvallanne. Tietoja käsitellään vain tähän rekisteriselosteeseen kirjattuun tarkoitukseen. Teillä on mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonne.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jonka yhteystiedot ovat:

http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html Tietosuojavaltuutetun toimisto Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 HELSINKI Postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI Vaihde: 029 56 66700 Fax: 029 56 66735Sähköposti: [email protected]